۱۰۲ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده از سیل در لرستان پرداخت شد
Post a Comment