کردستانی از یارانه بیشتری در مصرف گاز برخوردار شدند
Post a Comment