چرا در افغانستان علیرغم داشتن بیشترین تلفات غیر نظامیان آتش بس نمی شود؟!
Post a Comment