هیچ شخصی نمی‌تواند همزمان عضو بیش از یک حزب ملی و استانی باشد
Post a Comment