هوک: از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ، ایران و نیرو‌های نیابتی اش ضعیف‌تر شده اند!
Post a Comment