هفت هکتار از اراضی قم به بخش خصوصی واگذار شد
Post a Comment