هاآرتص: برکناری وزیر امور خارجه عمان بخاطر گفتگوی او با «گابی اشکنازی» بود
Post a Comment