نیروی انتظامی در خط رهبری و یک نهاد مردمی است
Post a Comment