نخستین رزمایش نظامی آموزشی روسیه و ترکیه در سوریه
Post a Comment