معامله ننگین امارات با رژیم صهیونیستی ادامه طرح «معامله قرن» است/ نمی توانیم مساله قدس را از گفتمان دینی و سیاسی خود برداریم
Post a Comment