مصر هرگونه توافق‌نامه ناقص درباره سد النهضه را رد کرد
Post a Comment