مصرف برق در دزفول از ۵۲۳ مگاوات آمپر گذشت/ویروس کرونا بی تقصیر نیست
Post a Comment