مخالفان ترامپ از عضویت در کارگروه ویژه بازگشایی اقتصاد محروم شدند
Post a Comment