مجمع عمومی سازمان ملل خواستار همکاری برای مقابله با کرونا شد
Post a Comment