لغو سفارش خرید ۹۷ هواپیمای بوئینگ از سوی نروژ و طلب خسارت
Post a Comment