قسم می خورم هرگز قصد اهانت به ایشون رو نداشتم
Post a Comment