فروشگاه ها موظفند به مشتریان دستکش یکبار مصرف بدهند
Post a Comment