فرمانده ترویست‌های آمریکایی در منطقه وارد شمال سوریه شد
Post a Comment