طی ۲۴ ساعت گذشته در تهران ۶۲۳ نفر ترخیص و ۴۹۹ بستری شدند
Post a Comment