شورای امنیت ملی افغانستان: تاکنون ۴۳۲ زندانی طالبان آزاد شده است
Post a Comment