سفیر سوریه در لبنان: بر سر فلسطین معامله نخواهیم کرد
Post a Comment