زیرساخت لازم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ورزشگاه‌های قم وجود ندارد
Post a Comment