زندانیان آزاد شده خارج از فهرست طالبان به ۳۱۷ نفر رسید
Post a Comment