زلزله ۴/۶ ریشتری گمیش تپه گلستان مصدومی نداشت
Post a Comment