رسانه صهیونیستی مدعی ترک ناو آمریکایی از منطقه شد
Post a Comment