در شرق سوریه چه خبر است؟ / تحرکات جدید  روسیه و آمریکا در منطقه نفت خیز سوریه / هدف، چیست؟ تقویت نفوذ یا تقسیم آن؟
Post a Comment