خرید نخود از کشاورز کیلویی 10 هزار تومان؛ فروش به مردم 20 هزارتومان
Post a Comment