خرید تضمینی گندم به ۱۰ میلیون تن می رسد؛ رضایت کشاورزان از نحوه پرداخت مطالبات در چند روز اخیر
Post a Comment