خاتمی رهبری جامع اصلاحات است و آماده همکاری با او هستیم
Post a Comment