تراکتور و کمباین هم مبتلا به گرانی؛ دپوی تراکتور در کارخانجات تولیدی!
Post a Comment