ترامپ: به عملکرد دولتم در مقابله با ویروس کرونا افتخار می‌کنم!
Post a Comment