بیش از ۵ تن گوشت قربانی بین نیازمندان دامغان توزیع شد
Post a Comment