بعد از قضیه نفت‌کش‌های ایرانی، آمریکا حرفی برای گفتن ندارند
Post a Comment