بزرگراه محور سنقر به بیستون با هزینه بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال  تکمیل می شود
Post a Comment