بخش خصوصی بیشتر از دولت در اقتصاد کشور تاثیر دارد
Post a Comment