با این که سه ساله است مانند عمو ، در دادن حاجت ید طولا دارد
Post a Comment