اکثریت مجلس هر تصمیمی بگیرد، به آن پایندم
Post a Comment