امکان تغییر روش سهام عدالت وجود ندارد
Post a Comment