از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون ۵۶۲۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند
Post a Comment