اتحادیه اروپا درباره الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی هشدار داد
Post a Comment